Regulamin sklepu


I. Informacje ogólne:


Sklep internetowy działa pod adresem www.termosalon.pl
Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Termosalon Michał Ludwisiak, Okrężna 79, 64-915 Jastrowie

NIP: 767-153-54-47
REGON: 30192201

Celem uzyskania pomocy można kontaktować się z nami pocztą elektroniczną :  lub  telefonicznie pod numerem: +48 67 30 70 999, 693 392 130


II. Składanie i realizacja zamówienia:

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja kupującego oraz wybór towaru z pośród produktów dostępnych w sklepie, przez kliknięcie opcji  „do koszyka”. Kliknięcie na przycisk „do koszyka” nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
3. W opcji Twój Koszyk klient może dokonać modyfikacji zamówionych ilości produktów, wyboru formy płatności czy dostawy produktów. Po kliknięciu na hasło „Zamawiam”, możliwe jest zalogowanie się lub założenie nowego konta w naszym sklepie. W kroku finalizującym zakup klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych do realizacji zamówienia.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia, a w szczególności aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy. Jeżeli Klient chciałby, aby faktura została wystawiona na firmę przed zatwierdzeniem transakcji konieczne jest podanie numeru NIP.

5. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 72 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
7. Kopia złożonego zamówienia przesyłana jest do zamawiającego na jego adres e-mail.
8. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym jego potwierdzeniem. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą:
Termosalon Michał Ludwisiak, ul. Okrężna 79, 64-915 Jastrowie
9. Wybór formy płatności „płatne przelewem” zobowiązuje klienta do wykonania przedpłaty na podstawie proformy, na poniższy rachunek bankowy w Santander Bank Polska
60 1500 1041 1210 4005 8388 0000


III. Zakres świadczonych usług:

1. Termosalon Michał Ludwisiak jest firmą handlowo-usługową  zajmująca się m.in. sprzedażą wysyłkową towarów związanych z alternatywnymi źródłami energii na terenie RP za pośrednictwem sklepu internetowego
2. Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen w przypadku udzielenia indywidualnego rabatu klientowi lub w przypadku zmiany ceny przez dostawcę. Sklep zobowiązuje się, do poinformowania klienta o zmianach, telefonicznie lub mailowo, przed wysyłką zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów zamieszczonych w naszej ofercie w dowolnym momencie, jak również modyfikacji zawartych na stronie treści, oraz wprowadzania nowych towarów do oferty czy prowadzenia akcji promocyjnych na wybrane produkty.


IV. Dostawa towaru i płatności:

1.
 Dostawa towarów następuje w terminie 30  od momentu zaksięgowania wpłaty.

2. Sklep zastrzega sobie, iż Zamówione Rzeczy mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami i/lub odrębnymi przesyłkami.
3. Podczas składania zamówienia doliczony zostanie koszt transportu.

4. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Rzeczy Klient:
– niezwłocznie sprawdził stan opakowania

– niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową. 
– kurier jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.
5. Protokół szkody jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzeń towaru podczas transportu – w przypadku jego braku reklamacje nie będą rozpatrywane.

V. Zwroty:

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta) wszedł w posiadanie zamówienia. 
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji przesyłając oświadczenie mailowo na adres  – oświadczenie należy dołączyć również do wnętrza zwracanej przesyłki.
3. W celu ustalenia adresu do zwrotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu.
5. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący pokrywa koszty transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora.
6. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające również numer konta na jaki mamy zwrócić zapłatę. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Termosalon Michał Ludwisiak przesyłki. .
8. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej kwoty przez Kupującego w ciągu 14 dni roboczych na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego.


VI. Warunki gwarancji:


1. Reklamacje towarów można składać na adres e-mail:  lub pod numerem telefonu +48 67 30 70 999
2. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta.

3. Zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
4. Gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.
5. W przypadku zwrotu towaru na gwarancję koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.
7. Kwota zwrotu obejmuje wartość towaru w chwili zakupu towaru.


VII. Postanowienia końcowe:


1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
2. Pomimo dołożenia wszelkich starań w kwestii rzetelności opisów oraz danych technicznych oferowanych produktów, zastrzegamy możliwość minimalnych, niezależnych od nas odchyleń od stanu faktycznego. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.
3. Zabrania się kopiowania tekstu, zdjęć czy animacji będących autorstwem i własnością firmy Termosalon Michał Ludwisiak bez naszej zgody. Zabranie się także przypisywania do innych komercyjnych stron lub aukcji internetowych zdjęć, których adres URL pochodzi z naszego serwera.
4. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5. Oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
6. Klient naszego sklepu internetowego  wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy Termosalon Michał Ludwisiak  zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. Nr 133 poz.883).
7. Zgodnie z postawieniami ww. ustawy, klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.

 W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail: lub telefon +48 67 30 70 999